REKENINGKUNDE GR 10 net tjeks USB

HOOFSTUK 1: Verduideliking en opsomming van rekeningkundige konsepte
HOOFSTUK 2: Uitbreiding van kontanttransaksies asook die berekening van rente op vaste deposito en rente op lening
HOOFSTUK 3: Die Algemene joernaal
HOOFSTUK 4: Formele en informele boekhouding
HOOFSTUK 5: Loon- en salarisjoernale
HOOFSTUK 6: Regstelling van foute
HOOFSTUK 7: Belasting op toegevoegde waarde
HOOFSTUK 8: Interne beheer en besigheidsetiek
HOOFSTUK 9: Algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk en jaareindprosedures
HOOFSTUK 10: Begrotings
HOOFSTUK 11: Vervaardigingsondernemings
HOOFSTUK 12: Hersiening vir eindeksamen

R900.00